Vår process

Vi har en process som utgår ifrån kvalitet i alla led, oavsett entreprenadform. Övergripande följer vi sex steg: förstudie, projektering, val av entreprenadform, kontrakt, genomförande och uppföljning. Inom våra tre verksamhetsområden (nyproduktion, lokalanpassningar och stambyten) kan det skilja sig var i processen vi stiger in.

Förstudien är en fråga om alternativ för byggnad. Projekteringen en hjäp att ta fram handlingar som beskriver vad, för att få ökad tydlighet och omfattning. Kontraktsform styr och tar hand om ansvar. Entreprenadformen styrs oftast av förfrågningsunderlaget, så att alla kostnader kan beräknas så exakt som möjligt med minskad osäkerhet. Entreprenadformerna är totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad.

Inom verksamhetsområdena är det mest vanligt med totalentreprenad men även general- eller delad entreprenad förekommer givetvis. När vi bygger egna hem i egen regi görs det i en generalentreprenad där vårt systerbolag Husab Bostad AB står för ritningar och projekterar byggnaden. Inom stambyten kan vi agera i alla former och i en lokalanpasning arbetar vi oftast i en totalentreprenad tillsammans med beställaren. Vår ambition är att alltid kunna ha öppna böcker.